SKUPNOST UČENCEV – ŠOLSKA SKUPNOST

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Vsaka oddelčna skupnost voli dva predstavnika v skupnost učencev. Izmed predstavnikov na prvi seji na tajnih volitvah izvolijo predsednika in namestnika. Mandat vseh voljenih članov traja eno leto.

Skupnost učencev opravlja naslednje naloge:

– zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola;

– spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev;

– organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svojih dejavnostih;

– načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne, solidarnostne  ipd.);

– predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej – oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem;

– opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci. Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole. Program dela je priloga letnemu delovnemu načrtu. Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude učencev, ki so jih le-ti oblikovali v šolski skupnosti učencev ali šolskem parlamentu učencev. Mentor šolske skupnosti je Vesna Čerček

ŠOLSKI PARLAMENT

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev. Sestavljajo ga učenci, ki jih voli skupnost učencev. Šolski parlament bo sklican najmanj dvakrat letno. Sklicatelj šolskega parlamenta je ravnatelj ali mentor skupnosti učencev šole. Člani parlamenta se lahko sestanejo tudi na pobudo vsaj treh predstavnikov oddelčnih skupnosti. Koordinatorica je Vesna Čerček. O zaključkih otroškega parlamenta bodo strokovni delavci šole razpravljali na pedagoški konferenci.