Svet zavoda sestavljajo: 5 predstavnikov šole, 3 predstavniki sveta staršev in 3 predstavniki ustanovitelja.

Svet zavoda opravlja naloge skladno z zakonom ZOFVI in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda OŠ dr. Franja Žgeča Dornava ter pravili zavoda.

Strokovni organi šole:

učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki, strokovni aktivi

ZAPISNIKI SVETA ZAVODA