Skozi dogajanje nas nenehno vodi misel oz. moto, da šolo približamo učencu, da jo naredimo življenjsko. Prizadevamo si, da bi bila šola učencu prijazna, da bi razvijali dobre odnose ter pri učencih vzpodbujali ustvarjalnost, vedoželjnost, kritično mišljenje ter pozitivno samopodobo. Učencu želimo pomagati, ga usmerjati, da bo sposoben razmišljati o sebi ter ga naučiti, da mora sam poskrbeti za svoje samouresničevanje. V tekočem šolskem letu bo delo šolske svetovalne službe opravljala mag. Tanja Horvat Baum, šolska psihologinja.

Delo psihologinje pokriva šest osnovnih področij, ki so določene v smernicah dela šolske svetovalne službe, in sicer učenje in poučevanje, šolsko kulturo, vzgojo, klimo in red, osebnostni in socialni razvoj, poklicno orientacijo ter socialno-ekonomske stiske. V okviru teh področij se bo izvajala skupinska ter individualna pomoč v obliki preventivne ter kurativne dejavnosti. V sklopu razrednih ur ter nadomeščanj bomo izvajali delavnice na temo spoznavanje sebe in medsebojnih odnosov… Letos bomo nekatere preventivne dejavnosti vključili tudi v naravoslovne dni (droge, spolna vzgoja,…).

 

Na šoli bo potekala tudi specialno-pedagoška, socialno-pedagoška in logopedska pomoč. Pomoči bodo deležni učenci s posebnimi potrebami. To so učenci, ki so kljub svoji bistrosti in močnim področjem pri posameznih predmetih manj uspešni. Obravnave bodo organizirane individualno v času pouka in po potrebi tudi pred poukom ter bodo potekale v učilnici pedagoginje ali po dogovoru. Strokovne delavke bodo z učenci delale na področjih, kjer so opazni posamezni primanjkljaji.

Zunanje strokovne delavke imajo v dopoldanskem času individualne pogovorne ure, namenjene staršem, učencem in strokovnim delavcem.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Šola bo v šol. l. 2022/2023 nadaljevala z uresničevanjem Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci.Koncept predvideva evidentiranje, identificiranje in delo z nadarjenimi učenci. Učence prvič evidentiramo po 1. VIO, konec 3. razreda. Po potrebi pa še v naslednjih razredih. Učenci imajo na šoli veliko možnosti vključevanja v dejavnosti, preko katerih razvijajo svoje sposobnosti in interese. Načrtujejo se delavnice v času zimskih počitnic, ki jih bo izvedla zunanja izvajalka. Delo z nadarjenimi učenci bo potekalo po principih in metodah, ki vključujejo višje oblike mišljenja, vzpodbujajo ustvarjalnost, samoiniciativnost in podpirajo notranjo motivacijo nadarjenih učencev.

Koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci bo učiteljica  Metka Zagoršek.